Login

2nd DIPC&GC 2011 - Bahrain Delegation

 

Formation Skydiving

Bahrain Military

Hassam Alghanaim

Jasim Hasan

Abdulla Moosa

Husain Ebrahim

Nasar Khalifa

Accuracy Landing

Team – Male

Hassam Alghanaim

Jasim Hasan

Abdulla Moosa

Husain Ebrahim

Nasar Khalifa

Bahrain NG

Hamad Alfarhan

Hani Omar

Muqbel Ahmed

Jasim Almansoori

Individual – Male

Khalid Mashrah

Yunes Rashed

Ahmed Althavadi