Login

2nd DIPC&GC 2011 - Kazakhstan Delegation

 Accuracy Landings

 

Male Team

 

Valentin Valyavin

Ruslan Zhumashev

Alexandr Kuznetson

Andrey Pyankov

Rimma Ramazanova

 

Male Individual

 

Vladimir Dimurin

Sergey Bocharov

Igor Tsukanov

 

Female Team

 

Yelena Valyavina

Natalya Khalyavka

Inessa Stepanova

Bibigul Ramazanova

Olga Fedorenko

 

Individual Female

 

Natalya Afanalyeva

Alexandra Larina

Maryana Kim