Login

China FS Delegation


<img id="__mce_tmp" src="/" data-mce-src="/" /><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span><span id="__caret">_</span>Untitled Document

 

 

Deleg FS

Back to Delegation

Dubai 2012 Logo

Flag China
FAI/IPC Logo

4-Way Open

 FSO-Feng Feng  FSO-Tao Xin  FSO-Ling Xia  FSO-Xiao Jian
Feng Feng Tao Xin Ling Xia Xiao Jian
 FSO-Zhu Meng  FSO-Chen Li
Zhu Meng (Videographer) Chen  Li (Alternate)

4-Way Female

 FSF-Liu Siwei  FSF-Miao Mengyi  FSF-Ye Xiaoll  FSF-Peng Jia
Liu Siwei Miao Mengyi Ye Xiaoli Peng Jia
 FSF-Huang Ming  FSF-Huang Jing
Huang Ming (Videographer) Huang Jing  (Alternate)

Formation Skydiving Team Manager

TM-Han Zhaofang

Han Zhaofang 

 

 

Competitors' Tales

More Pictures