Login

Pictures from Prize Giving Ceremony - CF-4-way-Rotations

 

CF4-way-Rotations
Silver  Medalists : Russia
Gold Medalists -France
Bronze Medalists - Belarus
Denis Dodonov - Alexey Volynskiy - Sergey Filippov - Alexey Rogozin - Sergey Vibe - Vitaly Gladkov
Emmanuel  Bouchard - Vincent Coliac - Frédéric Truffaut - Benoit Rotty - Gregory Chatelain
Pitor Hryharovich - Siarhei Khliabich - Henadzi Klisheuski - Aliaksandr Maroz - Yauheni Rybka - Siarhei Sivitski